De Verklaring van de Volksbijeenkomst van Cajamarca. Celendín, 25 oktober 2014.


logo Cumbre de los pueblos Cajamarca

Van 23 tot 25 oktober kwamen sociale bewegingen, instellingen en individuele burgers samen in Celendín, Peru, voor een brede volksbijeenkomst (Cumbre de los pueblos Cajamarca) over klimaatverandering, extractivisme en de verdediging van het milieu. Hieronder volgt de Nederlandstalige versie van de Verklaring van Celendín.

“VERANDER HET SYSTEEM EN VERDEDIG ONZE TERRITORIA, HET LEVEN EN MOEDER AARDE, BOUWEND AAN HET BUEN VIVIR (‘GOED LEVEN’)”

Celendín, 25 oktober 2014

Wij, sociale leiders, mannen en vrouwen, plattelands- en stedelijke patrouilles (rondas), milieuverdedigingsfronten, vertegenwoordigers van de inheemse volkeren, boerenorganisaties, activisten en autoriteiten van het hele land, verzamelden in Celendín van 23 tot 25 oktober om de impact van het extractivistisch kapitalisme en de klimaatverandering in onze territoria te analyseren en onze strijd en voorstellen hiertegenover te versterken.

We beschouwen de klimaatverandering als de meest zichtbare uitdrukking van het geweld en de enorme schade veroorzaakt door het extactivistisch en patriarchaal kapitalistisch model dat Moeder Aarde plundert, onze individuele en collectieve rechten op een systematische wijze schaadt, sociale ongelijkheden en enorme discriminaties veroorzaakt, de toekomst van de mensheid in gevaar brengt en de gezondheidsrisico’s verhoogt. Het enige werkbare antwoord op de klimaatverandering is daarom een fundamentele verandering van dat systeem.

In Peru verraadt de regering van Ollanta Humala haar beloftes door de intensifiëring van het onteigeningsbeleid tegen onze territoria door de bevordering van een ongebreidelde exploitatie van ons gemeengoed of de natuurlijke grondstoffen en de opvoering van de criminalisering van het protest en de repressie. De laatste hervormingen voorgesteld in het antimilieu wetspakket van minister Castilla ontmantelen de beperkte milieuregulatie en territoriale bescherming die het land reeds had weten op te bouwen.

Hiertegenover stellen wij voor:

De dringende noodzaak om het buen vivir (‘goed leven’) voor onze volkeren in Peru te versterken en te stimuleren, via de versterking van duurzame productie, lokale economieën, associativiteit en de bescherming van het gemeengoed, als alternatief voor het extractivisme, om de klimaatverandering het hoofd te bieden en een daadwerkelijk rechtvaardige en democratische samenleving op te bouwen. Daarvoor is het noodzakelijk de Moeder Aarde, onze territoria en ons recht op gezondheid te blijven verdedigen, opdat wij, het volk, beslissen over ons lot en opdat we de harmonie tussen de economie, de samenleving en de natuur kunnen recupereren. Daartoe houden we vast aan onze definitieve verwerping van extractieve projecten en hydro-elektrische megadammen die zich op chaotische en gewelddadige wijze uitbreiden in onze territoria.

Een herinrichting van ons politiek systeem en de wetten die op dit moment dit economisch model ondersteunen is onontbeerlijk. Eén van de krachtigste en meest complexe manifestaties hiervan is de criminalisering van de protesten en de repressie door de politiemacht ten dienst van de bedrijven, wat het leven heeft gekost aan tientallen mensen en tot de berechting van honderden sociale leiders en leidsters en de opsluiting en vervolging van velen van hen heeft geleid, zoals in het geval van onze broeders Awajún en Wampis die het Amazonebekken verdedigen en van zij die het water verdedigen. De tijd is gekomen om onze democratie te herwinnen opdat onze rechten als volk en burgers gerespecteerd worden.

Hoewel we de vorderingen in onze strijd erkennen in termen van voorstellen, collectieve beslissingen en, in territoria zoals Cajamarca, in het opbouwen van legitieme politieke vertegenwoordiging, erkennen we ook dat er nog veel te doen valt ter versterking van onze organisaties op lokaal, regionaal en nationaal vlak. We achten het daartoe belangrijk voortgang te boeken in de strategieën om onze strijd te coördineren, zodat het lokaal verzet en de zelfbeschikking in onze territoria krachten kunnen bundelen om het land te transformeren.

Daartoe besluiten we:

ONZE VERDRAGEN

1)  We bevestigen de akkoorden van de Eerste Internationale Ontmoeting van de Verdedigers en Verdedigsters van de Meren, die plaatsvond in El Tambo (Bambamarca-Hualgayoc) op 4, 5 en 6 augustus, en we verbinden ons tot de uitvoering van haar verdragen.

2)  We bevestigen onze verplichting het leven, onze territoria en Moeder Aarde te verdedigen, ter opbouw van het buen vivir (goed leven) voor het volk en van een eigen, rechtvaardig en duurzaam ontwikkelingsmodel. Daarom bevestigen we onze beslissing om geen extractieve projecten (mijnbouw, koolwaterstof, megadammen en andere) toe te laten die onze veiligheid en gezondheid, milieu en voedselzekerheid aantasten.

3)  We herbevestigen onze identiteit en rechten als oorspronkelijke volkeren, als boerengemeenschappen, plattelands- en stedelijke patrouilles (rondas) en Quechua, Aymara en Amazone volkeren, met recht op autonomie en eigen jurisdictie en recht op het bepalen van onze levenswijze op basis van het gewoonterecht en het goed leven (buen vivir; tajimat / tarimat pujut; sumaq kausay; sumaq qamaña).

4)  We steunen en verklaren ons solidair met de strijd van het volk van Cajamarca tegen mijnbouwactiviteiten; alsook met de 52 veroordeelden van het Baguazo.

5)  We roepen op tot de organisatie van en deelname aan de Grote Nationale Volksmars voor Milieu- en Klimaatrechtvaardigheid en Moeder Aarde, naar Lima, om deel te nemen aan de Volksbijeenkomst en een systeemverandering te eisen voor klimaat-, ecologische  en sociale rechtvaardigheid. We zullen vertrekken op 7 december vanaf de meren van Conga om op 10 december aan te komen in Lima, en onderweg roepen we de bevolking op zich te verenigen.

6)  We roepen alle regio’s van het land op om deel te nemen aan deze grote, eensgezinde, brede en strijdvaardige mars, vertrekkende vanuit hun regio om samen te komen in Lima. We nodigen ook alle burgers ter wereld op om actief deel te nemen aan de Grote Nationale Volksmars.

7)  We roepen op tot de oprichting van een netwerk of coördinatieorgaan van de sociale strijd tegen het extractivisme in het land, dat de bewegingen, Andes-, Amazone- en kustvolkeren laat samenvloeien. Daartoe vormen we een organiserende commissie die een horizontaal, pluriform en democratisch opbouwproces van deze ruimte aandrijft.

8)  We roepen de nieuwe lokale, provinciale en regionale autoriteiten die de sociale bewegingen genegen zijn op om te regeren vanuit en met het volk. Dit impliceert de opbouw van participatie- en consultatiemechanismen, verantwoording en het definiëren van gedeelde strategieën tussen de autoriteiten en de sociale organisaties voor een goed bestuur en de opbouw van controlemechanismen om corruptie te vermijden.

9)  We verbinden ons tot de bevordering en versterking van de associativiteit van productoren, op basis van een rechtvaardige en solidaire economie, als alternatief voor de extractieve industrieën, en geformaliseerd en aangepast aan de territoriale ordening, aan de productiediversifiëring en de promotie van de familiale en gemeenschapslandbouw, de agro-bosbouw en andere productieve activiteiten, met een ecologisch beheer en in harmonie met Moeder Aarde.

10)              We erkennen de fundamentele deelname van de vrouwen in de sociale organisaties en in de constructie van de levenswijzen die we willen, alsook in reactie op de grote aantastingen van het extractieve, racistische, patriarchale en seksistische kapitalisme op ons leven. Daarom beschouwen we het fundamenteel de gelijkwaardige deelname en het leiderschap van vrouwen in alle politieke ruimtes te bevorderen en hun bijdrage aan de economie, de politiek en de cultuur en in de bescherming van het leven en de voedselsoevereiniteit te erkennen.

11)              Ten slotte stellen we voor de vrouwenrechten te erkennen en beschermen, om te leven zonder geweld veroorzaakt door socio-ecologische conflicten en de uitbreiding van het extractivistisch ontwikkelingsmodel, zoals mensenhandel, seksuele intimidatie, seksueel geweld, arbeidsuitbuiting, vervuiling, criminalisering van het protest, en vrouwenmoord, naast andere.

12)              We ijveren voor en herdenken onze gewonden en martelaars die vochten ter verdediging van het leven, het water en het territorium.

13)              Solidariteit met de strijd van de volkeren van de wereld ter verdediging van Moeder Aarde, het territorium, het water en het leven.

ONZE EISEN AAN DE STAAT

14)              We eisen dat de nationale en internationale autoriteiten de klimaatverandering erkennen als een symptoom van de crisis van de manier waarop de machtigen de samenleving en de wereldeconomie hebben onderworpen, en daarbij de vernietiging van de natuur en de vermarkting van het leven veroorzaken. Het enige werkbare antwoord om dit model weerstaan is daarom een einde te maken aan het extractivistisch, plunderend en etnocidisch kapitalisme om het evenwicht met Moeder Aarde te herstellen en een rechtvaardige en duurzame levenswijze te genereren.

15)              Onmiddellijke afschaffing van de wetten van het antimilieu-, belastings- en territoriaal wetspakket (Wet nr. 30230) en van de wetten van de criminalisering van het protest en de straffeloosheid die de natuur, de mensenrechten en de democratie aantasten.

16)              Aanpassing van de Wet op Voorafgaande Consultatie in overeenstemming met de Conventie 169 van de IAO onderschreven door de Peruaanse Staat, opdat de zelfbeschikking van de volkeren daadwerkelijk mogelijk wordt; alsook de aanpassing van het Nationaal Systeem voor Publieke Investering opdat de familiale gemeenschapslandbouw en andere duurzame productieve activiteiten bevorderd wordt.

17)              Goedkeuring van de wetsvoorstellen die de brongebieden van waterbekkens en fragiele ecosystemen beschermen, het gebruik van cyanide en kwik verbieden, van het mensenrecht op water, voorgesteld in de Nationale Mars voor het Water, alsook van het wetsvoorstel van het Platform voor Ruimtelijke Ordening in deze materie, en het wetsvoorstel van de kaderwet tegen de klimaatverandering en de Volksbijeenkomst.

18)              Einde aan het geweld, de criminalisering en elke vorm van vervolging of stigmatisering van onze deelgenoten die strijden voor individuele en collectieve sociale en milieurechten in onze territoria. Reparatie en gerechtigheid voor de honderden getroffenen door de repressie van de ordetroepen van de Staat, ten dienst gesteld van het grote kapitaal.

19)              Onmiddellijke vrijheid voor de verdedigers en verdedigsters van Moeder Aarde, het leven en de rechten van het volk, die onrechtvaardig vervolgd en opgesloten zijn in het hele land.

20)              Respect voor de wil van het volk, duidelijk uitgedrukt in manifestaties, vergaderingen, verkiezingen en democratische buurt- en gemeenschapsconsultaties tegen de aanwezigheid van extractivistische projecten in onze territoria.

21)              Naleving van de akkoorden en afspraken aangenomen door de Centrale Regering in het proces van georganiseerd overleg in verschillende delen van het land, zoals in Espinar, Moquegua, Arequipa en andere.

22)              Herziening van het gasleidingproject in Zuid-Peru, prioriteit geven aan nationale belangen en verzekeren dat niet de transnationale bedrijven, maar de bevolking die het gas beheert de voornaamste begunstigde is.

23)              Stopzetting van de uitbreiding van extractieve activiteiten in het land en, bovendien, de bedrijven die actief waren of momenteel actief zijn en milieu- en sociale schade hebben aangericht, verplichten tot economisch, sociaal en ecologisch herstel aan de getroffen bevolking en gemeenschappen.

24)              Eis tot de oprichting van een onderzoeks- en sanctioneringscommissie door de Openbare Aanklager en het Congres betreffende belastingontduiking door extractieve bedrijven; met name, de belastingontduiking door het mijnbouwbedrijf Yanacocha.

25)              Oriëntatie van gemeentelijke en regionale openbare investeringen door lokale, regionale en nationale overheden naar de bevordering van de associativiteit en de verbetering van de productiediversifiëring, voor een rechtvaardige en solidaire economie, de creatie van productieve ketens die het mogelijk maken de ontwikkeling van een interne markt te versterken, en de verzekering van de voedselsoevereiniteit. Bevordering van een beleid ter verdediging en bescherming van de waterbronnen en het culturele erfgoed, de ondersteuning van duurzame familiale en gemeenschappelijke landbouw en veeteelt, ecotoerisme, existentieel toerisme, hernieuwbare energie, en de duurzame conservatie, herwinning en benutting van de biodiversiteit, met respect voor de pluriculturaliteit van het land.

26)              Uitvoering van waterinventarissen, participatieve processen van ruimtelijke ordening, een milieubeheer- en –beschermingsbeleid, en een authentiek consultatie- en volksraadplegingsbeleid opdat we als volk kunnen beslissen over onze territoria en ons recht op het buen vivir (goed leven) kunnen verdedigen.

We stellen een versterking voor van decentralisatieprocessen tegenover de grote machtsconcentratie en de politieke en economische beslissingen van machtsgroepen. We ijveren voor een politieke herinrichting van het land en voor de vernieuwing van de institutionele rol van de Staat, door de dekolonialisering en depatriarchalisering van alle sociale, politieke en culturele relaties, zoekend naar de harmonie met Moeder Aarde en onder het volk.

 

PERU, IK HOU VAN JOU, DAAROM VERDEDIG IK JOU!

 

Deelnemers aan de Volksbijeenkomst van Cajamarca:

ORGANISATIES EN INSTELLINGEN 

1-     ACOMSAC

2-     Central de Apicultores del Nororiente del Marañón, Jaén y San Ignacio

3-     Asociación Manantiales

4-     Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, Cajamarca

5-     Asociación de Mujeres Protectoras Páramos, Piura

6-     Abogada de Municipalidad Provincial San Pablo

7-     Apu Media, Cajamarca

8-     ASPEM, Italia

9-     Caminata por las Huacas

10- CATAPA, Belgica

11- Central Femenina de Rondas Campesinas, Bambamarca

12- CGTP

13- Chyala

14- Colectivo Tomate, Lima

15- Comunidad Campesina Calispuquio, Cajamarca

16- Comunidad Campesina Tapayrihua, Apurimac

17- Comundad campesina Suyto orco, San Miguel

18- Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos, Lima

19- COREJU, Cajamarca

20- CPPAW, Amazonas

21- Derechos Humanos Sin Fronteras, Cuzco

22- FEMUCARINAP

23- Francia America Latina, Francia

24- Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Cajamarca

25- Frente de Defensa Cuenca del Rio Jadibamba, Celendín

26- Frente de Defensa El Tambo, Hualgayoc-Bambamarca

27- Frente de Defensa Río Marañón, Chumuch - Celendín

28- Global Campaign, Demand Climate Justice, Irlanda

29- GRUFIDES, Cajamarca

30- Hazlo Pirata, Lima

31- IIDS / IILS, Lima

32- Ingeniería Sin Fronteras, Cajamarca

33- Justicia Global, Brasil

34- LATINDADD

35- Mal de Ojo, Lima

36- Manthoc, Cajamarca

37- Marcha Mundial de Mujeres

38- Mesa de Concertacion para la Lucha Contra la Pobreza

39- Mesa Dialogo Ambiental, Junín

40- MOCICC, Lima

41- Oficina Asuntos Indígenas, Jaén

42- ORFAC, San Ignacio

43- Organización Miraflores y San Juan de la Quinua, Celendín

44- PDTG, Lima

45- Plataforma Interinstitucional Celendina, Celendín

46- Propuesta Ciudadana, Lima

47- Red de Salud, Celendín

48- Red Muqui Centro, Norte y Sur

49- RENAMA, Cajamarca

50- REPRODEMUC, Cajamarca

51- Ronda Campesina Distrital Huarango

52- Ronda Campesina San Ignacio

53- Ronda Campesina Distrital San José de Lourdes

54- Ronda Campesina Distrital Sorochuco

55- Ronda Campesina Distrital Yagen

56- Servicios Educativos Rurales (SER), Cajamarca

57- SCNCC, EE.UU

58- Universidad Nacional de Cajamarca

59- Urgencia Ambiental, Celendín

60- Asociación Vida Sana, Bambamarca

61- Vicaría del Medio Ambiente (VIMA), Jaén

62- Warmayllu, Cajamarca

63- Vil Ediciones, Argentina

 

PERS

1-     La Mula

2-     Revista Leisa

3-     Lucha Indígena

4-     Radio Marañón

5-     Radio Universidad Nacional de Cajamarca

6-     Resistencia Celendina

7-     Tele Sur

 

POLITIEKE PARTIJEN

1-     MAS

2-     Tierra y Libertad

 

PARLEMENTSLEDEN

1.       Verónica Mendoza

2.       Jorge Rimarachín Cabrera