Projecten Raad van Bestuur 2011


 • Project RB02 : ERKENNINGSDOSSIER en PROJECTEN DGD
 • Project RB03 : ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 • Project RB05 : VISIETEKSTEN
 • Project RB07: UITWERKEN PERSONEELSBELEID
 • Project RB08: PROJECTGROEP ALTERNATIEVEN

Project RB02 : ERKENNINGSDOSSIER en PROJECTEN DGD

Omschrijving

In de loop van 2011 wil CATAPA vzw een beleidsplan indienen om zich te laten erkennen als NGO bij DGD (het vroegere DGOS). Dit beleidsplan schrijven gebeurt in een projectgroep van de RvB in samenspraak met de projectgroep visieteksten en de landenwerkgroepen.

Planning

 • Overleg plegen met Coprogram en DGD over onze plannen in de loop van het voorjaar
 • Strategische planning (3 en 6 jarenplanning) in detail bespreken op het bestuursweekend
 • Onze plannen communiceren naar de landenwerkgroepen en een duidelijke planning en takenpakket voor hen opmaken in de loop van het voorjaar.
 • Voorjaar 2011 ten laatste indienen erkenningsdossier
 • Najaar 2011: formuleren en indienen van de projecten in samenspraak met alle werkgroepen.

Project RB03 : ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Omschrijving

CATAPA vzw wil haar nieuw organogram en de bestaande afspraken ivm het functioneren van de organisatie verder formaliseren in een algemeen huishoudelijk reglement in de loop van 2011.

Planning

 • Samenstellen van een projectgroep die het AHR kan schrijven
 • De bestaande informele en formele afspraken recompileren in een eerste voorstel dat kan voorkomen op de RvB van maart 2011
 • Een voorstel AHR klaar hebben tegen de AV van het voorjaar.
 • Het definitieve AHR afwerken in het voorjaar en publiceren als deel van het medewerkersvademecum.

Project RB05 : VISIETEKSTEN

Omschrijving

Alle werkgroepen hebben in 2011 een projectgroep die zich zal buigen over het verder uitschrijven van de bestaande visieteksten. Dit is enerzijds om de strategische keuzes die we in de beleidsplannen zullen nemen te verantwoorden en uit te diepen en anderzijds om in de concrete werking duidelijke prioriteiten te kunnen stellen.

Planning

 • De projectgroep stelt tegen het bestuursweekend van februari een voorstel van planning en formats op die ze communiceert na aftoetsing op de RvB naar de werkgroepen.
 • Begeleiding en opvolging van de projectgroepen in de werkgroepen
 • Verwerking van alle resultaten tegen eind 2011

Project RB07: UITWERKEN PERSONEELSBELEID

Omschrijving

CATAPA vzw heeft sinds oktober 2010 1 persoon deeltijds in loondienst. In de loop van 2011 hopen we het personeelsbestand verder te kunnen uitbreiden. Personeel moet op een adequate manier worden opgevolgd en aangestuurd. Alle formele voorwaarden moeten in orde zijn zoals het arbeidsreglement, RSZ, … Hiervoor moeten interne regels worden opgesteld en extern overleg gebeuren bv met het sociaal secretariaat.

Planning

 • Verwerken van de input van de AV van 18/12/2010 over betaalde krachten
 • Opmaak structuur voor opvolging en aansturing personeel en aanstellen personeelsverantwoordelijke
 • Opmaak plan voor personeelsuitbreiding tot 2017

Project RB08: PROJECTGROEP ALTERNATIEVEN

Omschrijving

CATAPA wordt meer en meer uitgedaagd om een klare visie te hebben over verantwoorde en rechtvaardige mijnbouw en strategieën voor preventie en bemiddeling van mijnbouwconflicten. Deze projectgroep zal zich in de eerste plaats buigen in samenspraak met enkele leden van de werkgroep Studie en Lobby over een standpunt inzake goudwinning n.a.v. de campagne van 2011-2012 waarbij we consumenten in Vlaanderen willen sensibiliseren over de sociale en ecologische rugzak van goudwinning. Zijn bestaande certificatiesystemen en de praktijken op het terrein voldoende om bijvoorbeeld voluit ‘groen goud’ te ondersteunen en kunnen we dit m.a.w. in onze toekomstige campagnes (of zelfs aan onze partners) als een alternatief aanbieden? Ook andere vragen bv ivm samenwerking met bedrijven en financiering staan op de agenda.

Planning

 • Opstart en samenstelling vanaf januari 2011.
 • Zal gedurende het hele jaar operationeel blijven met ongeveer 1 vergadering per maand.