Projecten WG Peru 2011


 • PE01 - Landenbeleidsnota
 • PE02 - Landenboekje
 • PE12 - Onderzoeksdossier No-go-zones
 • PE14 - Opvolging campagne Mining in Paradise
 • PE13 - Organisatieversterking FDSFNP
 • PE09 - Zuidmedewerkers (Piura en Jaén)

PE01 - LANDENBELEIDSNOTA

Omschrijving

Net als elke werkgroep buigt ook de Werkgroep Peru zich in 2011 over een visietekst om de lange termijnwerking van de werkgroep uit te stippelen. Het format van deze beleidsnota of strategienota rond Peru wordt aangeleverd vanuit RB02, de projectgroep die het erkenningsdossier en de projecten voor DGD zal schrijven. Is het niet voor financiering vanaf 2012 door DGD, dan dient deze nota als leidraad voor de WG Peru op lange termijn. Naast een contextbeschrijving van de ontwikkelingsnoden van Peru beschrijft het de strategische keuzes die (zullen) worden genomen in het ondersteuningsbeleid op vlak van netwerking, lobbywerk, sensibilisering, onderzoek en ‘vorming en uitwisseling’.

Planning

In 2011 worden 2 projectdossiers ingediend bij DGD. De juiste planning wordt opgesteld door de RvB, in nauwe coördinatie met de landenwerkgroepen. De nota is in grote lijnen af, in 2010 werd hier binnen de werkgroep niet veel verder rond gewerkt. De bedoeling is dat de werkgroep het beleid tov partnerland Peru gedetailleerd toelicht.

Taken

 • Een projectgroep samenstellen die alle hoofdstukken kan geschreven krijgen o.l.v. een projectverantwoordelijke
 • Inhoudelijke en strategische input opvragen bij andere NGO’s die rond Peru werken via het Plataforma Europa Perú (PEP).
 • In communicatie met de andere projectverantwoordelijken van de Werkgroep Peru en van de Raad van Bestuur een gezamenlijke strategie ontwikkelen in 2 à 3 vergaderingen, bijgewoond door een aantal medewerkers van de werkgroep, in eerste plaats de coördinator.
 • Studiewerk.
 • Communicatie met de partners in samenspraak met coördinator van de WG en de zuidmedewerkers in Peru, over de langetermijnstrategie van de partners.

Voorwaarden

 • Er wordt vanuit de RvB een format aangeleverd.
 • Er wordt een projectverantwoordelijke gevonden.

Gewenst aantal medewerkers

 • 2 medewerkers (waaronder 1 projectverantw) die er actief mee bezig zijn, met input van verschillende medewerkers van de PeruWG.

PE02 - LANDENBOEKJE

Omschrijving

De WG Educatie coördineert de publicatie van een reeks van vijf boekjes. Eén over mijnbouw en globalisering en 4 landendossiers (Bolivia, Honduras, Guatemala en Peru). Elk landendossier wordt geschreven door de desbetreffende landenWG. De dossiers zullen in hard copy verkocht worden (als hiervoor financiering wordt gevonden) of minimum online downloadbaar zijn via de site. Het wordt een aangename en leesbare brochure van ongeveer 64 pagina’s in het Nederlands, met een drieledige doelstelling:

 • Een goed basisdossier om nieuwe medewerkers of andere geïnteresseerden te informeren.
 • Een achtergronddossier bij de mijnbouwproblematiek in het land, handig voor lobbywerk of netwerking.
 • De basis voor de zogenaamde contextanalyse van de landenbeleidsnota. Uit een goed onderbouwde beschrijving van de problematiek, kunnen de prioriteiten en strategieën inzake de cases bepaald worden.

Planning

 • Tegen 31 maart 2011 is er een eerste interne versie van het Peru-boekje die andere medewerkers binnen de WG Peru kunnen nalezen en aanvullen.
 • Tegen 15 april wordt een tweede versie doorgestuurd voor eindredactie naar de hoofdverantwoordelijke van het project binnen WG Educatie.
 • WG Educatie plant verder de vormgeving en publicatie.

Taken

 • Redactie van eerste versie tegen 31/03/11 door de projectverantwoordelijke.
 • Nalezen en aanvullen tegen 15/04/11 door een aantal medewerkers van de WG Peru.

Voorwaarden

 • Er is een projectverantwoordelijke binnen de WG Peru.
 • Er zijn een aantal medewerkers die de eerste versie nalezen en aanvullen.
 • Er worden fondsen gevonden voor de publicatie van de landenreeks door de WG Educatie.

Gewenst aantal medewerkers

 • 1 projectverantwoordelijke, 2-3 medewerkers voor nalezen eerste versie.

PE12 - ONDERZOEKSDOSSIER NO-GO-ZONES

Omschrijving

Ter opvolging van de Peru-campagne 'Mining in Paradise?' plant de Werkgroep Peru de redactie en publicatie van een toegankelijk maar gedegen onderzoeksdossier (in het Engels, met later vertaling naar het Spaans) rond het thema van 'no-go-zones', met als voorbeeldcase Noord-Peru. In een eerste gedeelte wordt het internationale juridische, ecologische en politiek-economische kader onderzocht rond de bestaande beschermingsmechanismen tegen extractieve industrieën op micro-, meso- en macroniveau. In een tweede gedeelte wordt dit theoretische kader toegepast op de case van Noord-Peru, op basis van het onderzoeksdossier dat tijdens de campagne al uitgewerkt werd. De doelstelling van het dossier is om een gesystematiseerd zicht te krijgen op hoe 'no-go-zones' internationaal afdwingbaar kunnen gemaakt worden, niet alleen voor de case van Noord-Peru maar ook in andere cases.

Planning

 • Tegen 9 maart 2011 is er een eerste conceptnota van het dossier (+ grote lijnen inhoudstafel).
 • Tegen 30 maart is een projectgroep actief aan de slag met het studiewerk en is er een standaard subsidiedossier om fondsen te zoeken voor het dossier.
 • Tegen 30 juli is er een eerste draft van het eerste gedeelte van het dossier.
 • Tegen 31 december is ook het tweede gedeelte van het dossier klaar.
 • In februari-maart 2012 kan een eindredactie gebeuren.
 • In april-mei 2012 wordt het dossier gepubliceerd.

Taken

 • Fondsen zoeken.
 • Projectgroep samenstellen.
 • Externe experts zoeken die input geven voor mapping van informatie.

Voorwaarden

 • Er wordt een projectverantwoordelijke gevonden en een projectgroep samengesteld.
 • Er worden fondsen gevonden voor de publicatie en eventueel een vrijwilligersvergoeding voor de projectverantwoordelijke.
 • Het dossier is voldoende wetenschappelijk onderbouwd en goed genoeg geschreven om te publiceren.

Gewenst aantal medewerkers

 • 1 projectverantwoordelijke, 2-3 andere medewerkers.

PE14 - OPVOLGING CAMPAGNE MINING IN PARADISE

Omschrijving

Dit project omvat verschillende acties ter opvolging van de campagne Mining in Paradise: de koffieverkoop, een publieke actie om de resultaten van de campagne bekend te maken, en het verderzetten van de sensibiliserings- en lobbyacties in Europa rond Noord-Peru. Ter plaatse in Peru zullen de Zuidmedewerkers zorgen voor de opvolging van de campagne (zie project 'Zuidmedewerkers').

Planning

 • In mei 2011 (tussen 1ste en 2de ronde presidentsverkiezingen in Peru) vindt een publieke actie plaats in Brussel: de resultaten van de petitie worden bekendgemaakt, de pers en relevante Europese politici worden uitgenodigd. In maart en april 2011 wordt deze actie grondig voorbereid.
 • Er vinden doorheen het jaar 2011 regelmatig sensibiliseringsmomenten (film, lezing, debat, workshops) plaats over de case van Noord-Peru en de campagne, naargelang de vraag.
 • Doorheen 2011 en 2012 blijft de koffieverkoop doorlopen als fondsenwerving.

Taken

 • Coördinatie en administratie van de koffieverkoop.
 • Organisatie van de publieke actie.
 • De werkgroepcoördinator volgt de externe contacten in Europa en Peru op, met het oog op verdere lobbyacties rond de campagnethema's; wanneer nodig vinden lobbyacties plaats (persberichten, lobbydossier, ontmoetingen met politici, ...).
 • Voorwaarden
 • Er wordt een verantwoordelijke gevonden voor de publieke actie.
 • Er wordt een verantwoordelijke gevonden voor de koffieverkoop.
 • Er is regelmatig overleg met de WG Studie en Lobby, de partners in Peru, het PEP en andere relevante Europese organisaties om het lobbywerk te coördineren.

Gewenst aantal medewerkers

 • 3-4-tal actieve medewerkers, waaronder zeker 1 verantwoordelijke voor de publieke actie en 1 voor de koffieverkoop.

PE13 - ORGANISATIEVERSTERKING FRENTE POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FRONTERA NORTE DEL PERÚ (FDSFNP)

Omschrijving

Het Frente is de koepelorganisatie van boerenbewegingen, milieuorganisaties en lokale besturen van vier provincies in Noord-Peru die door het mijnbouwproject Río Blanco (on)rechtstreeks zouden worden beïnvloed. Ook CATAPA's partnerorganisatie VIMA maakt deel uit van het Frente, dat in 2005 werd opgericht. Als breed netwerk komt het Frente op voor duurzame ontwikkeling in de streek, gebaseerd op landbouw en ecotoerisme. De werking van het Frente is echter complex en fragiel, o.w.v. geografische, politieke (conjuncturele) en financiële redenen. Voor de campagne Mining in Paradise werkte CATAPA rechtstreeks samen met het Frente. CATAPA wil in de komende jaren bijdragen aan de versterking van het Frente als organisatie, i.s.m. de technische ploeg van het Frente (bestaande uit mensen van nationale en regionale ngo's): een secretariaatswerking opstarten, de capaciteit van de lokale (boeren)leiders verhogen en een actieve en gedecentraliseerde dagelijkse werking hebben in de 4 provincies Huancabamba, Ayabaca, San Ignacio en Jaén. Op vraag van het Frente kan CATAPA in dit proces bijdragen tot de fondsenwerving, de internationale uitstraling van het Frente en eventueel met een ondersteunende Zuidmedewerker (zie Zuidmedewerkers).

Planning

 • Subsidiedossier schrijven tegen half april 2011.
 • Eventueel Zuidmedewerker uitsturen naar Piura tegen mei-juni 2011.
 • Tegen juni 2011 is er zekerheid over fondsen voor dit project.
 • In juli-augustus 2011 kan de opstart van een secretariaat (met evt. personeelsleden) beginnen.

Taken

 • Subsidiedossier schrijven en indienen bij verschillende instanties (o.a. provincie West-Vlaanderen).
 • Communicatie onderhouden met technische ploeg van het Frente over noden en wensen, de strategische planning van het Frente.
 • Inspelen op de lokale conjunctuur en wanneer nodig (dringende) internationale acties ondernemen.

Voorwaarden

 • Er is in het ideale geval een garantie voor een duurzame secretariaatswerking, los van de financiële inspanningen van CATAPA. Er zijn garanties voor een correct beheer van de fondsen ter plaatse.
 • Er worden verantwoordelijken gevonden voor het schrijven van subsidiedossier(s), voor dringende acties.
 • Er blijft goede en voortdurende communicatie bestaan tussen het Frente en CATAPA.

Gewenst aantal medewerkers

 • 2-3 medewekers die actief , eventueel Zuidmedewerker(s) ter plaatse.

PE09 - ZUIDMEDEWERKERS (PIURA EN JAÉN)

Omschrijving

Op vraag van de partners FDSFNP (basis in Piura) en VIMA (Jaén) worden Zuidmedewerkers uitgestuurd naar Peru. Ze hebben er een rol van 'reporter ter plaatse' en hun belangrijkste functie is die van brugfiguur tussen de lokale organisaties in Noord-Peru en CATAPA (naast specifieke taken op vraag van de partner in kwestie).

Planning

 • Tegen 31 maart 2011: selectie Zuidmedewerker Jaén.
 • Tegen 20 april 2011: (eventueel) selectie Zuidemedewerker Piura.
 • Vertrek van beide kandidaten zo snel mogelijk, voor min. 8 maanden.

Taken

 • Vacatures uitschrijven.
 • Kandidaten selecteren.
 • Ism lokale partners takenpakket samenstellen.
 • Zuidmedewerkers opvolgen en communicatie onderhouden (via skype, e-mail, enz.).
 • Administratieve en financiële zaken in orde brengen ism Medewerkerscoördinator: verzekering, leefloon, enz.
 • Evt. subsidiedossier schrijven voor financiële steun voor Zuidmedewerker.

Voorwaarden

 • Er is vraag bij de partners naar ondersteuning door een Zuidmedewerker van CATAPA.
 • Er worden geschikte kandidaten gevonden.
 • Er zijn de nodige logistieke omkadering, veiligheidsgaranties en lokale begeleiding om de Zuidmedewerker te werk te stellen.
 • Er zijn de nodige financiële middelen om de Zuidmedewerker een leefloon uit te betalen en de onkosten ter plaatse te vergoeden.
 • Binnen de WG Peru is er een verantwoordelijke voor de opvolging van de Zuidmedewerkers.
 • Er blijft goede en voortdurende communicatie bestaan tussen de Zuidmedewerker en CATAPA.

Gewenst aantal medewerkers

 • 1 à 2 Zuidmedewerkers, 1 à 2 mensen binnen de PeruWG die ze samen met de Medewerkerscoördinator van CATAPA actief opvolgen.